Red Cross Sint Maarten

Fason pou w fè fas kare ak COVID-19

Lakwa Wouj nan Sen Maten la pou ba ou kèk konsèy ak ide sou fason ou ka jere sante mantal ou epi fè fas ak fason ou santi w pandan ou chita lakay ou.

 1. Rete enfòme
 2. Veye sou sante ou
 3. Kreye aktivite pou fè fas ak kriz la
 4. Kreye yon woutin chak jou
 5. Pou pran swen timoun pandan kriz la

1. Rete enfòme

Atansyon: Move enfòmasyon ap gaye toupatou

Se toupatou w ap jwenn nouvèl sou nouvo maladi k ap plede touye moun yo rele COVID-19 ki te parèt nan Wuhan, Lachin nan. Lavi a pi fasil gras ak enfòmasyon nou jwenn sou entènèt la, epi nou konnen gen anpil enfòmasyon ki itil ak fyab sou entènèt la. Men, gen yon pil ak yon pakèt move enfòmasyon tou.

Itilize sous lokal nou yo ou ka fè konfyans tankou:

 • Gouvènman Sen Maten. Ale sou sitwèb yo www.sintmaartengov.org, suiv yo sou Facebook oswa koute Radyo SXMGOV nan 107.9FM.
 • Jounal Daily Herald. Ale sou sitwèb yo www.thedailyherald.sx, epi suiv yo sou Facebook.
 • Rezo Nouvèl Sen Maten. Ale sou sitwèb yo www.smn-news.com, epi suiv yo sou Facebook.
 • 721 News. Ale sou sitwèb yo www.721news.com, epi suiv yo sou Facebook.
 • Sèvis Prevansyon Kolektif. Swiv yo sou Facebook oswa rele yo nan 914 pou jwenn plis enfòmasyon konsènan sante ou.
 • Lakwa Wouj Sen Maten. Ale sou sitwèb nou nan redcross.sx/ht, suiv nou oswa voye yon mesaj pou nou sou Facebook.

Kijan pou w fè pou idantifye lòt sous fyab sou entènèt la?

Menmsi pa gen yon grenn sous enfòmasyon ki pafè. San dout, gen kèk ki pi bon pase lòt! Li pi bon lè w chèche sit ki:

 • Depann sou ekspè ki itilize analiz syantifik yo aksepte epi pibliye rezilta yo sou jounal medikal renome.
 • Gen yon misyon pou enfòme ak pwoteje piblik la, tankou Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak Òganizasyon Mondyal Lasante, ki te fenk ajoute yon paj pou kwape manti ak enfòmasyon sou viris la.
 • Pa fè pwomosyon oswa vann yon pwodui ki gen rapò ak enfòmasyon y ap bay la

Men kèk lòt bon sous enfòmasyon konsènan viris la sou entènèt la:

 • Medline Plus, Bibliyotèk Nasyonal Lamedsin Ozetazini. Ale sou sitwèb yo nan www.medlineplus.gov
 • Sèvis Sante Nasyonal Wayòm Ini. Ale sou sitwèb yo nan www.nhs.uk
 • Gran jounal ki gen anpil eksperyans nan repòtaj sou lasante, tankou The New York TimesThe Washington Post, ak  STAT News nan The Boston Globe la.

Men kèk egzanp teyori konplo ak reklamasyon ki pa chita sou anyen

Pandan kantite moun ak peyi nouvo viris sa a afekte ap grandi, plizyè teyori konplo ak reklamasyon ki pa gen okenn fondman konsènan viris la ap vale teren. Gen yon pakèt mesaj ki fo ak twonpe moun k ap sikile sou rezo sosyo yo tankou Facebook, Twitter, YouTube, ak TikTok. Yo gen mesaj tankou:

 • “Gen Prèv Luil Lorigan Mache Byen Kont Kowonaviris,” yon reklamasyon ki pa chita sou anyen
 • yon fo reklamasyon “kowonaviris se yon viris lòm te kreye nan yon laboratwa”
 • rekòmandasyon ki pa chita sou anyen pou anpeche enfeksyon lè ou pran vitamin C ak evite manje ki pike
 • sijesyon danjere tankou bwè klowòks

Chèche enfòmasyon sou travay ak avantaj ou gen dwa resevwa!

Pwoblèm travay ak lajan ka ba ou anpil pwoblèm si ou oblije chita lakay ou. Bagay sa yo ka gen yon gwo enpak sou sante mantal ou. Si ou pa deja fè sa, pale ak patwon ou sou konje peye pou maladi ak avantaj ou gen dwa resevwa yo. Lè ou gen detay sou kijan eklatman kowonaviris la ap afekte ou, w ap gen mwens tèt chaje epi w ap santi w gen plis kontwòl. 

Gouvènman an rekonèt l ap nesesè pou pran bonjan mezi pou redui enpak ekonomik ak sosyal nouvo chòk sa a ak pou reyalize retablisman ekonomi an byen vit. Se poutèt sa, mezi pou bay popilasyon an èd ak relanse ekonomi a yo rekòmande gen ladan sipò ak salè ak revni, sipò ak manje, plis sipò pou nesesite, èd dirèk ak èd endirèk pou 3 a 6 mwa, ki gen pou kòmanse nan mwa avril.