Red Cross Sint Maarten

Prensip Fondamantal Mouvman Lakwa Wouj ak Kwasan Wouj yo

Limanite. Mouvman Entènasyonal Lakwa Wouj ak Kwasan Wouj la, ki te soti nan yon gwo anvi pou ede moun ki blese nan chan batay yo san paspouki, ap travay nan kapasite nasyonal ak entènasyonal li pou anpeche ak soulaje soufrans moun tout kote li ye.  Objektif li se po pwoteje lavi ak sante epi asire li trete moun ak respè. Li ankouraje bon konprann, zanmitay, koperasyon ak lapè dirab pami tout pèp.

Pa nan paspouki. Li pa fè okenn diskriminasyon kont moun poutèt peyi yo soti, ras yo, kwayans relijye yo, klas yo oswa opinyon politik yo. Li travay pou soulaje soufrans moun, ki baze sèlman sou bezwen moun yo, epi li bay ka detrès ki pi ijan yo priyorite.

Pa pran pou okenn bò. Pou li ka kontinye jwi konfyans tout moun, Mouvman an pa pran pou okenn bò lè gen konfli ni li pa janm enplike nan polemik ki gen nati politik, rasyal, relijye, oswa ideyolojik.

Otonomi. Mouvman an otonòm. Sosyete Nasyonal yo, pandan yo la pou konplete sèvis imanitè gouvènman yo epi yo oblije respekte lwa peyi yo, dwe kenbe otonomi yo pou yo ka toujou aji selon prensip Mouvman an.

Sèvis volontè. Li se yon mouvman èd volontè gen yon dezi pou fè benefis k pa pouse li nan okenn fason.

Linite. Se yon sèl Sosyete Lakwa Wouj oswa Kwasan Wouj ki kapab genyen nan nenpòt peyi. Li dwe louvri pou tout moun alawonnbadè. Li dwe fè travay imanitè li sout tout teritwa li.

Inivèsalite. Mouvman Entènasyonal Lakwa Wouj ak Kwasan Wouj la, kote tout Sosyete yo gen menm estati epi yo pataje menm responsablite ak tach pou ede youn ak lòt, se yon Mouvman global.